Sứ mệnh

  • Sứ mệnh của chúng tôi:
  1. Kiến tạo, kết nói các giá trị đích thực cho các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đạt hiệu quả cao nhất thông qua hoạt động truyền thông, quảng cáo và tổ chức sự kiện.
  2. Là cầu nối hữu hiệu giữa các cơ quan Nhà nước, Doanh nghiệp và Cộng đồng.